Manligt & Kvinnligt

Manligt & Kvinnligt

Skriven av Peter Österberg, 10 augusti 2021

Minns ni John Grays bok Män är från Mars, kvinnor är från Venus? Idén går, förenklat, ut på att spänningar mellan män och kvinnor bygger på psykologiska könsskillnader. Boken fick både ris och ros. Att män och kvinnor är olika rent biologiskt är nog de flesta överens och alla förstår, men hur ligger det till med de där psykologiska skillnaderna?


En av kritikerna till Grays bok, Simon Baron-Cohen som är professor i psykologi, har själva påtalat att könsskillnader uppträder första levnads-dagen; en dag gamla pojkar söker med blicken efter saker och en dag gamla flickor söker med blicken efter människor.


Å andra sidan publicerade den amerikanska psykologiforskaren Mary Shibley Hyde en studie där hon testade 'Gender similarities hypothesis'. Hypotesen innebär att kvinnor och män är mer lika och olika rent kognitivt. Hyde använde något som kallas meta-analys. Det betyder att hon vägde ihop resultaten från många studier för respektive av de hundra tjugofyra fenomen som studien omfattade.


Kognition framträdde stegvis under våra förfäders evolution genom naturliga och sexuella urval; social kognition introducerades för ca 1,8 miljoner år sedan. Exekutiva funktioner, inklusive förmågan att erfara framtiden genom målstyrning och imagery,  började framträda för 200 000 år sedan. Sist men inte minst framträdde konstruktivt minne för ca 70 000 år sedan. Blandar man dessa får man entreprenöriellt tänkande.


Hydes studie bekräftar Gender similarities hypothesis - att kvinnor och män, rent kognitivt är mer lika än olika. Studien inkluderade ledarstil som tydligen förklaras av inlärning. Det betyder i så fall att manligt respektive kvinnligt ledarskap är något man har med sig i bagaget om man tar rollen som ledare utan utbildning.


Men psyket omfattar mer än kognition. Långt innan högre kognition var etablerat styrdes vardagen i större utsträckning av motivation och emotioner. Dessa psykofysiologiska processer har sin egen komplexitet. Motivation är själva motorn som förklarar alla beteenden. Emotioner kan vara positiva, neutrala och negativa. Båda aktiveras bortom vårt medvetande. Emotioner, eller temperament, mäts genom psykometriska konstrukt. Den vanligaste modellen heter Big five och inkluderar öppenhet för förändring, samarbets-vilja, noggrannhet och att vara lite extra orolig för framtiden. Det är också här som skillnaderna mellan män och kvinnor framträder.

Peter Österberg

Fil Dr. i arbets- och organisationspsykologi